Gieljan de Vries

Gieljan de Vries

schrijft over wetenschap

Gieljan de Vries

schrijft over wetenschap

Gieljan de Vries

schrijft over wetenschap

Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Toepasselijkheid
 1. Deze voorwaarden gelden op alle overeenkomsten met Gieljan de Vries, gevestigd aan de Frankenlaan 18 te Tilburg.
 2. Afwijkingen zijn alleen bindend als dit schriftelijk tussen beide partijen overeengekomen is.
 3. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever gelden alleen als uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat ze met uitsluiting van deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

 

Artikel 2 | Offertes en totstandkoming van de overeenkomst
 1. Alle uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend. Het uitbrengen ervan verplicht Gieljan de Vries niet tot het sluiten van de overeenkomst.
 2. De overeenkomst tussen Gieljan de Vries en de opdrachtgever komt tot stand als de opdrachtgever de door Gieljan de Vries uitgebrachte offerte of opdrachtbevestiging ondertekent.
 3. Eventuele aanvullende afspraken of wijzigingen na totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen geldig als Gieljan de Vries deze schriftelijk heeft bevestigd.

 

Artikel 3 | Gegevens, documenten en kopij
 1. Gieljan de Vries is alleen gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht als opdrachtgever de hiertoe benodigde gegevens, documenten en/of kopij tijdig volgens het overeengekomen tijdpad verstrekt of laat verstrekken.
 2. Indien Gieljan de Vries als gevolg van het niet tijdig beschikbaar (doen) stellen van gegevens, documenten en/of kopij genoodzaakt is te werken buiten reguliere kantoortijden, kan over deze uren een tariefsverhoging van maximaal 100 procent in rekening worden gebracht.

 

Artikel 4 | Auteursrecht
 1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, ontvangt opdrachtgever van Gieljan de Vries een gebruiksrecht (‘licentie’) ten aanzien van de auteursrechtelijk of anderszins beschermde werken die door Gieljan de Vries in de uitvoering van de opdracht worden gemaakt. Het gebruiksrecht geldt uitsluitend voor gebruik van het betreffende werk door opdrachtgever zelf. Overdracht van het gebruiksrecht aan derden is uitgesloten. Het gebruiksrecht geldt slechts zolang opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen jegens Gieljan de Vries.
 2. De overdracht van de rechten van intellectuele eigendom, waaronder het auteursrecht, rustend op de door Gieljan de Vries opgestelde of ontworpen werken zijn in deze overeenkomst van opdracht niet begrepen.

 

Artikel 5 | Algemene verplichtingen van partijen
 1. Gieljan de Vries verplicht zich de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen volgens de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. De overeenkomst met opdrachtgever is een inspanningsverbintenis.
 2. Alle door een van de partijen aan de andere partij verstrekte informatie waarvan de andere partij weet of redelijkerwijs dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard is, wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze geheim houden en uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor zij is verstrekt.

 

Artikel 6 | Honoraria, declaraties en betaling
 1. Alle prijzen zijn exclusief btw.
 2. Tenzij anders overeen gekomen wordt gewerkt aan de hand van tevoren opgestelde begroting met een uurtarief of woordtarief als grondslag. De gewerkte uren/woorden dienen bij declaratie voldoende te zijn gespecificeerd. Gieljan de Vries zal alleen van de begroting afwijken na tussentijdse wijziging van de overeenkomst als bedoeld in artikel 2.3.
 3. Onderdeel van de overeenkomst kan zijn dat Gieljan de Vries gerechtigd is om – binnen een tevoren met opdrachtgever overeengekomen kostenraming – namens opdrachtgever opdrachten aan derden te verstrekken. Opdrachtgever zal de kosten van derden rechtstreeks voldoen.
 4. Opdrachtgever is aan Gieljan de Vries naast honorarium eventueel gemaakte onkosten verschuldigd, zoals reis- en verblijfskosten of kosten voor koeriersdiensten.
 5. De betalingstermijn van declaraties van Gieljan de Vries bedraagt dertig dagen na factuurdatum. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening. In geval opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is Gieljan de Vries gerechtigd alle gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten ter zake van de incassering van opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 7 | Aansprakelijkheid
 1. Gieljan de Vries is jegens opdrachtgever aansprakelijk voor een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd.
 2. De aansprakelijkheid van Gieljan de Vries is beperkt tot vergoeding van directe schade tot het bedrag aan honoraria dat door opdrachtgever aan Gieljan de Vries op grond van de overeenkomst is betaald.
 3. Als de overeenkomst een looptijd heeft langer dan een half jaar, geldt voorts een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden voorafgaand aan de tekortkoming.
 4. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. De aansprakelijkheid van Gieljan de Vries voor schade door dood of lichamelijk letsel is beperkt tot het bedrag dat op grond van de door Gieljan de Vries gesloten verzekeringsovereenkomst wordt uitgekeerd.
 6. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen zes maanden nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij Gieljan de Vries te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen.
 7. Gieljan de Vries is niet aansprakelijk voor toerekenbare tekortkomingen van derden die hij volgens artikel 6.3 heeft ingeschakeld.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Gieljan de Vries voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Gieljan de Vries ten behoeve van opdrachtgever.
 9. De uit het bovenstaande voortvloeiende uitsluitingen of beperkingen gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste schuld van Gieljan de Vries.

 

Artikel 8 | Ontbinding
 1. Ieder der partijen heeft het recht om ingeval van toerekenbare tekortkoming, na deugdelijke ingebrekestelling, de overeenkomst te ontbinden.
 2. Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van schriftelijke kennisgeving zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn ingeval de andere partij surseance van betaling aanvraagt, faillissement ten aanzien van de andere partij wordt aangevraagd of verleend, de andere partij wordt geliquideerd, of beslag wordt gelegd op een substantieel deel van het vermogen van de andere partij.

 

Artikel 9 | Rechts- en forumkeuze
 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Gieljan de Vries is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter te Den Bosch.